Justificació voluntària de subvencions en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Serveis Socials i la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2023


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes o activitats en els àmbits de cures en la comunitat, drets bàsics i persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social, cicle de vida, igualtat de gènere, interculturalitat i convivència durant el 2023.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han obtingut subvenció segons les dades contingudes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 3 de maig de 2023.

Quan es pot presentar

Entre el 8 de maig i el 15 de novembre de 2023.

Quina documentació cal aportar

Els models normalitzats de justificació específics, en format PDF i signats digitalment, que podeu trobar a a:

http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2023.

http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2023.

S’han previst les següents opcions per a justificar les subvencions:

Per a subvencions d’import superior a 20.000 €

Cal presentar el compte justificatiu, que ha de contenir:

  a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

  b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim de l’article 74.5 del Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS).

  c) Informe emès per un auditor de comptes designat d’acord amb el que preveu l’article 74.2 del RLGS.

Les despeses íntegres que es puguin derivar de l’auditoria seran considerades despeses subvencionables.

Per a subvencions d’import igual o inferior a 20.000 €

Cal presentar el compte justificatiu simplificat de la totalitat de la subvenció, que ha de contenir:

  a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

  b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS.

En la memòria de l’actuació, dins de l’apartat «Resultats obtinguts», cal relacionar:

  a) Nombre de persones i/o famílies beneficiàries.

  b) Nombre de municipis beneficiaris del projecte.

  c) Altra informació quantitativa d’impacte.

En la memòria econòmica s’han de tenir en compte els aspectes següents:

  a) Cal justificar el cost total de l’activitat, i indicar si l’activitat ha estat finançada amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

  b) Els documents justificatius han de ser factures, minutes o altres documents amb un valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents han de reunir tots els requisits legals exigibles i s’hi ha de descriure amb claredat l’activitat a què es refereixen.

  c) Per a acceptar les justificacions, cal que la despesa correspongui a una activitat organitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.