Sol·licitud per a concursar en la tretzena edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela corresponent a l’any 2024

Què permet

Sol·licitar la participació en la tretzena edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela corresponent a l’any 2024.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria a http://www.diba.cat/web/benestar/premis/premis.

Qui ho pot demanar

Persones físiques i jurídiques (entitats privades/ens locals), individualment o en equips de treball que estiguin desenvolupant un projecte d’intervenció social comunitària en l’àmbit territorial de Catalunya a excepció del personal de la Diputació de Barcelona i dels membres del Jurat.

Quan es pot demanar

Entre el 2 de gener i el 30 de març de 2024.

Quina documentació cal aportar

­La documentació següent:

a) Memòria del projecte en format pdf i presentació en pàgina DIN A4 vertical, amb una extensió màxima de 25 fulls, i que obligatòriament haurà de seguir el guió que es detalla a sota així com incloure un enllaç a un vídeo de màxim 5 minuts de durada on es faci una breu presentació audiovisual del projecte. Es disposarà de 40MB de capacitat per a la presentació del projecte.

  ­La memòria del projecte ha d’estar estructurada segons el següent guió:

  ­- Resum (màxim 10 línies)

  ­- Marc teòric

  ­- Diagnosi

  ­- Objectius i accions

  ­- Avaluació

  ­- Sostenibilitat del projecte (definició de funcions de l’equip de treball i pressupost)

b) Cas de persona física, currículum vitae del candidat/a, d’una extensió màxima de 3 pàgines.

c) Cas de persona jurídica, -amb excepció dels ens locals- documentació de presentació de l’entitat/s, d’una extensió màxima de 3 pàgines.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.