Esmena d’errades o omissions en les sol·licituds per a concursar en la tretzena edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela corresponent a l’any 2024


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a participar en la tretzena edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela corresponent a l’any 2024.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques i jurídiques (entitats privades/ens locals) que han rebut el requeriment d’esmena.

Quan es pot demanar

En els deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.