Sol·licitud per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social per al 2021


Què permet

Sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona per a actuacions de caràcter social que es desenvolupin en habitatges d’inserció social amb la finalitat de facilitar els processos d’inserció social de persones en situació d’exclusió social o en risc durant el 2021.

Qui ho pot demanar

Les entitats privades sense afany de lucre legalment constituïdes que gestionen habitatges d’inserció social de la província de Barcelona adherits a la xarxa d’habitatges d’inclusió social (XHIS), sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions incloses en les bases específiques de la convocatòria.

Aquestes entitats han d’estar inscrites en el registre públic corresponent i han de tenir la seva seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. En queden excloses les entitats de caràcter mercantil.

Quan es pot demanar

Del 10 de juny al 15 de juliol de 2021.

Quina documentació cal aportar

Els annexos i la documentació exigida a les bases específiques reguladores, disponible a http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2021.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar la sol·licitud en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu accedir a la tramitació electrònica clicant al botó següent:

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin és el termini per a respondre

Tres mesos a comptar de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Quin cost té

És gratuït.