Esmena d’errades o omissions en les sol·licituds per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social per al 2021


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona per a actuacions de caràcter social que es desenvolupin en habitatges d’inserció social amb la finalitat de facilitar els processos d’inserció social de persones en situació d’exclusió social o en risc durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d’esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar la sol·licitud en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu accedir a la tramitació electrònica clicant al botó següent:

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.