Justificació de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social per al 2021


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar actuacions de caràcter social que es desenvolupin en habitatges d’inserció social amb la finalitat de facilitar els processos d’inserció social de persones en situació d’exclusió social o en risc, durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han obtingut subvenció segons les dades contingudes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 21 d’octubre de 2021.

Quan es pot presentar

Entre l’11 de gener de 2022 i el 3 de març de 2022.

Quina documentació cal aportar

Els models normalitzats de justificació específics, en format PDF i signats digitalment, que podeu trobar a https://www.diba.cat/benestar/subvencions-entitats-xarxa-habitatge-2021.

S’han previst les següents opcions per a justificar les subvencions:

Per a subvencions d’import superior a 20.000 €

Cal presentar el compte justificatiu, que ha de contenir:

  a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

  b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim de l’article 74.5 del Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS).

  c) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat d’acord amb el que preveu l’article 74.2 del RLGS.

Les despeses íntegres que es puguin derivar de l’auditoria seran considerades despeses subvencionables.

Per a subvencions d’import igual o inferior a 20.000 €

Compte justificatiu simplificat de la totalitat de la subvenció, que ha de contenir:

  a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

  b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS.

En la memòria de l’actuació, dins de l’apartat «Resultats obtinguts», cal relacionar:

  a) Nombre de persones i/o famílies beneficiàries.

  b) Nombre de municipis beneficiaris del projecte.

  c) Altra informació quantitativa d’impacte.

En la memòria econòmica s’han de tenir en compte els aspectes següents:

  a) Cal justificar el cost total de l’activitat, i indicar si l’activitat ha estat finançada amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

  b) Els documents justificatius han de ser factures, minutes o altres documents amb un valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents han de reunir tots els requisits legals exigibles i s’hi ha de descriure amb claredat l’activitat a què es refereixen.

  c) Per a acceptar les justificacions, cal que la despesa correspongui a una activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.