Esmena d’errades o omissions en la justificació de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social per al 2021


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per la justificació de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar actuacions de caràcter social que es desenvolupin en habitatges d’inserció social amb la finalitat de facilitar els processos d’inserció social de persones en situació d’exclusió social o en risc, durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d’esmena de la justificació de la subvenció.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.