Sol·licitud per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Serveis Socials de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social per al 2023


Què permet

Sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Serveis Socials de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, destinades a finançar els equips de suport psicosocial i educatiu de les entitats que gestionen habitatges d’inserció social que tenen com a finalitat acollir en un habitatge digne persones en situació d’exclusió social o en risc durant el 2023.

Qui ho pot demanar

Les entitats privades sense afany de lucre legalment constituïdes que gestionen habitatges d’inserció social de la província de Barcelona, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions incloses en les bases específiques de la convocatòria i compleixin els requisits següents:

1. Els pisos gestionats per les entitats sol·licitants han d’estar adherits a la Xarxa d’habitatges d’inserció social (XHIS) a 1 de novembre de 2022.

2. Els habitatges destinats a inserció social per als quals se sol·licita la subvenció han d’estar situats a la província de Barcelona.

3. Les entitats han de comptar amb el suport explícit del municipi on està ubicat l’habitatge.

4. Les entitats han de prestar suport psicosocial a les persones que viuen a l’habitatge per al qual se sol·licita la subvenció.

Aquestes entitats han d’estar inscrites en el registre públic corresponent i han de tenir la seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. En queden excloses les entitats de caràcter mercantil.

Quan es pot demanar

Entre el 8 i el 28 de novembre de 2022.

Quina documentació cal aportar

Els annexos i la documentació exigida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-xarxa-habitatge-2023.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.