Esmena d’errades o omissions en les sol·licituds per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Serveis Socials de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social per al 2023


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Serveis Socials de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, destinades a finançar els equips de suport psicosocial i educatiu de les entitats que gestionen habitatges d’inserció social que tenen com a finalitat acollir en un habitatge digne persones en situació d’exclusió social o en risc durant el 2023.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d’esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.