Sol·licitud de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes que tinguin l'objectiu de promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es duguin a terme en biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona entre l'1 de juliol de 2018 i el 30 de juny de 2019, ambdós inclosos


Què permet

Sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes que tinguin l'objectiu de promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es duguin a terme en biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona entre l'1 de juliol de 2018 i el 30 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria a: https://www.diba.cat/web/biblioteques/convocatories-bibliolab.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, sense ànim de lucre, que desenvolupin alguna de les activitats subvencionades, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No les poden sol·licitar els ajuntaments, tot i que han de figurar-hi com a col·laboradors d'acord amb el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria.

Quan es pot demanar

Trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'un extracte de la convocatòria del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Quina documentació cal aportar

Formulari de sol·licitud específic d'aquesta convocatòria, annexos i documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a: https://www.diba.cat/web/biblioteques/convocatories-bibliolab.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de sol·licitud general, annexar-hi el formulari específic i la documentació requerida exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria, i tramitar-ho electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin és el termini per a respondre

Tres mesos a comptar de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Quin cost té

És gratuït.