Justificació de la concessió de subvencions atorgades per tal de finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions atorgades per tal de finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que s'hagin beneficiat de la subvenció.

Quan es pot presentar

Entre l'11 de febrer i el 4 de març de 2019: despeses corresponents a l'exercici 2018 (despesa pagada entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2018).

Entre l'1 i el 31 de juliol de 2019: despeses corresponents a l'exercici 2019.

Quina documentació cal aportar

  • Model normalitzat específic del compte justificatiu simplificat i annexos d'aquesta convocatòria, disponibles a https://www.diba.cat/web/biblioteques/convocatories-bibliolab.
  • Mostra dels justificants de les despeses relacionades a la memòria econòmica que evidenciïn l'aplicació adequada de la subvenció. Aquesta mostra ha d'incloure com a mínim el 10 % de les factures imputades a la subvenció, que suposin almenys el 20 % de la subvenció concedida.
  • Documents que acreditin l'ús del logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió de l'activitat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.