Esmena d'errors en la documentació presentada per a la justificació de les subvencions atorgades per tal de finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona


Què permet

Esmenar errors en la documentació presentada per a la justificació de les subvencions atorgades per tal de finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques que hagin presentat la justificació de la subvenció dins el termini establert i hagin d'esmenar errors en la documentació presentada.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment d'esmena.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d'esmena de justificació de subvenció, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.