Sol·licitud de subvenció a la convocatòria oberta en el marc del programa BiblioLab per a finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona


Què permet

Sol·licitar una subvenció mitjançant el procediment de concurrència competitiva dins la convocatòria de subvencions en el marc del programa BiblioLab per finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona entre l'1 de juliol de 2020 i el 31 de juliol de 2021.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria a l'enllaç següent https://www.diba.cat/en/web/biblioteques/bibliolab/ajuts-a-entitats-2020.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre (incloent-hi les universitats), que hagin de desenvolupar l'activitat que fonamenta l'atorgament de la subvenció, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En són exclosos els ens locals, si bé, com a mínim, un ajuntament ha de constar com a col·laborador en les sol·licituds, d'acord amb el que disposen les bases reguladores de la convocatòria.

Quan es pot demanar

Entre el 20 de març i el 9 de juliol de 2020.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic, els annexos i la documentació exigida a les bases.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.