Esmena de la sol·licitud de subvenció en el marc del programa BiblioLab de la convocatòria 202020205120011723

Què permet

Esmenar la documentació presentada per sol·licitar una subvenció, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona entre l'1 de juliol de 2020 i el 31 de juliol de 2021.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre (incloent-hi les universitats) que hagin rebut un requeriment d'esmena de la sol·licitud presentada per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

El RD 537/2020, de 22 de maig, que aprova la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma, disposa la represa o reinici, si fos el cas, dels terminis administratius suspesos en aplicació del RD 463/2020, de 14 de març, amb efectes a partir del proper dia 1 de juny de 2020.

Igualment, pel que fa la possible impugnació dels actes administratius, es disposa l’aixecament de la suspensió dels terminis processals amb efectes a partir del dia 4 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

La documentació requerida a la notificació de requeriment d'esmena.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a esmenar la sol·licitud de subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.