Justificació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis (2018)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis durant l'any 2018.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin estat beneficiàries de concessió de subvencions destinades a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis durant l'any 2018.

Quan es pot presentar

Entre l'1 de gener i el 31 de març de 2019.

Quina documentació cal aportar

La documentació justificativa s'ha de presentar en format PDF mitjançant els models normalitzats que es poden trobar a https://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions.

Ha d'incloure:

  • Model normalitzat del compte justificatiu simplificat específic d'aquesta convocatòria, que s'ha de signar amb signatura digital vàlida.
  • Annex A. Memòria de l'actuació.
  • Annex B. Relació de despeses.
  • Annex C. Relació d'ingressos rebuts.
  • Annex D. Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Document del finançament del projecte anual executat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.