Justificació de la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis (2019)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis durant el 2019.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin estat beneficiàries de la concessió de subvencions destinades a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis durant el 2019.

Quan es pot presentar

Entre el 2 de gener i el 31 de març de 2020.

El còmput d'aquest termini resta suspès fins a la finalització de l’estat d’alarma, data en la que es reprendrà en el punt on es trobava en aprovar-se la suspensió.
En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19, el còmput d'aquest termini resta suspès durant la vigència de l'estat d'alarma i, si és el cas, de les pròrrogues que s'adoptin.

Quina documentació cal aportar

La documentació justificativa s'ha de presentar en format PDF mitjançant els models normalitzats que es poden trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions. Ha d'incloure:

  - Model normalitzat del document sobre el finançament del projecte anual executat.

  - Model normalitzat del document del compte justificatiu simplificat específic d'aquesta convocatòria, que s'ha de signar amb signatura digital vàlida. Aquest model inclou els annexos següents:

  • Annex A. Memòria de l'actuació
  • Annex B. Relació de despeses
  • Annex C. Relació d'ingressos rebuts
  • Annex D. Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.