Esmena d'errades o omissions en les sol·licituds de subvencions destinades a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis (2020)


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis realitzades durant el 2020.

Qui ho pot presentar

Les entitats privades sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis que han rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

El còmput d'aquest termini resta suspès fins a la finalització de l’estat d’alarma, data en la que es reprendrà en el punt on es trobava en aprovar-se la suspensió.
En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19, el còmput d'aquest termini resta suspès durant la vigència de l'estat d'alarma i, si és el cas, de les pròrrogues que s'adoptin.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d'esmena de sol·licitud de subvenció seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada al requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.