Justificació de la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis (2020)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis durant el 2020.

Qui ho pot presentar

Les entitats privades sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis que hagin estat beneficiàries de la concessió de subvencions destinades a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis durant el 2020.

Quan es pot presentar

Del 4 de gener al 19 de febrer de 2021.

Quina documentació cal aportar

La documentació justificativa s'ha de presentar en format PDF mitjançant els models normalitzats que podeu trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions i ha d'incloure:

    - Model normalitzat del compte justificatiu simplificat específic d'aquesta convocatòria, que s'ha de signar amb signatura digital vàlida, i els annexos següents

    • Annex A. Memòria de l'actuació
    • Annex B. Relació de despeses
    • Annex C. Relació d'ingressos rebuts
    • Annex D. Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.