Presentació d'esmena de la sol·licitud de subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats culturals sense finalitat de lucre durant l’any 2024


Què permet

Presentar l’esmena d’errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats culturals sense finalitat de lucre durant l’any 2024.


Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que organitzen activitats de cultura popular i tradicional que hagin rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, caldrà adjuntar al formulari electrònic els poders de representació o certificat expedit pel Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa electrònicament el formulari electrònic de la [sol·licitud/acceptació/execució/justificació/audiència], sinó s’ha aportat en fases anteriors a la pròpia convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.