Presentació de la sol·licitud de subvencions a entitats representatives dels diferents sectors i teixits culturals per a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona durant el 2024


Què permet

Presentar la documentació requerida per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades a la demarcació de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el 2024.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202420245120015023 a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot presentar

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques privades, no lucratives, és a dir, sense afany de lucre, legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent, que realitzin l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que realitzen activitats que compleixin amb l’objecte de la convocatòria especificat en l’article 2.2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i que:

a) Integrin la representativitat del seu sector cultural a nivell de Catalunya, o bé

b) Representin globalment els professionals dels diferents sectors i teixits de la cultura.

El caràcter de representativitat del sector i/o dels seus professionals haurà de quedar degudament acreditat als estatuts.

Les susdites persones jurídiques han de tenir la seu social o delegació permanent a la província de Barcelona, i han d’exercir l’activitat que fonamenta el seu atorgament.

Les societats cooperatives poden ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que compleixin amb els requisits que s’especifiquen a l’art. 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.

Quan es pot demanar

Entre l'1 i el 31 de juliol de 2024.

Quina documentació cal aportar

El formulari electrònic de sol·licitud, conjuntament amb la documentació exigida a l’article 5 de les bases de la convocatòria 202420245120015023, s’haurà de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.