Sol·licitud per a la justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a programacions anuals d'activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2018, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a programacions anuals d'activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona durant l'any 2018, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria 2018 de les subvencions destinades a programacions anuals d'activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural.

Quan es pot demanar

A partir de la data de recepció de la notificació, sempre que l'activitat objecte de subvenció ja s'hagi realitzat, fins al 28 de febrer de 2019.

Quina documentació cal aportar

El model normalitzat del compte justificatiu simplificat, específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Tots els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb signatura digital vàlida, i ha d'incloure:

1) Memòria de les activitats realitzades, resultats obtinguts i desviacions respecte al pressupost previst.

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat, amb el contingut establert a l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions. La memòria ha d'incloure:

  • La justificació del cost total de l'activitat, i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • La relació de despeses de l'activitat: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que han de complir els requisits legals exigibles i han de descriure amb claredat l'activitat a què es refereixen. Per a acceptar les justificacions, s'ha d'acreditar que les despeses han estat efectivament pagades amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.
  • Una mostra dels justificants de les despeses relacionades a la memòria econòmica que evidenciïn l'aplicació adequada de la subvenció. Aquesta mostra ha d'incloure com a mínim el 10% de les factures imputades a la subvenció, les de més import, sempre que el total sigui igual o superior al 20% de la subvenció concedida, o la suma de factures fins a arribar a aquest percentatge.

3) Documents que acreditin l'ús del logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió de l'activitat. (Si la concessió ha estat abans de la realització de l'activitat, és obligatori presentar-los).

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguir-ne les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.