Sol·licitud per a la justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la demarcació de Barcelona (2018)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la demarcació de Barcelona (2018).

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes (llevat dels ens locals), que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria 2018 de les subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència.

Quan es pot demanar

A partir de la data de recepció de la notificació, sempre que l'activitat objecte de subvenció ja s'hagi realitzat.

Si l'activitat subvencionada es fa durant el primer semestre del 2018, la data màxima de justificació serà el 15 de novembre de 2018. Si es fa durant el segon semestre de l'any, la data màxima serà el 31 de març de 2019.

A l'acord 7è de la notificació de concessió s'estableix el termini màxim de justificació segons l'activitat objecte de subvenció.

Quina documentació cal aportar

Els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb signatura digital vàlida.

Els beneficiaris de subvencions per import igual o inferior a 20.000 € es poden acollir a totes tres opcions de justificació. Els beneficiaris de subvencions superiors a 20.000 € només es poden acollir a les opcions 2 i 3.

Opció 1

Presentar el model normalitzat del compte justificatiu simplificat, específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Juntament amb:

1) La memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, resultats obtinguts i desviacions respecte al pressupost previst.

2) La memòria econòmica justificativa del cost total de l'activitat, amb el contingut segons el que estableix l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, la qual ha d'incloure:

  • La justificació del cost total de l'activitat, i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • La relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que han de complir els requisits legals exigibles i han de descriure amb claredat l'activitat a què es refereixen. Per a acceptar les justificacions, s'ha d'acreditar que les despeses han estat efectivament pagades amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.
  • Una mostra dels justificants de les despeses relacionades a la memòria econòmica que evidenciïn l'aplicació adequada de la subvenció. Com a mínim, ha d'incloure el 10% de les factures imputades a la subvenció, les de més import, sempre que el total sigui igual o superior al 20% de la subvenció concedida, o la suma de factures fins a arribar a aquest percentatge.

Opció 2

Presentar el model normalitzat del compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Juntament amb:

1) La memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, resultats obtinguts i desviacions respecte al pressupost previst.

2) La memòria econòmica justificativa del cost total de l'activitat, segons el que estableix l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, juntament amb els justificants de les despeses incorporades a la relació i, si escau, de la documentació acreditativa del pagament. S'han de tenir en compte els criteris següents:

  • La justificació del cost total de l'activitat, i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • La relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que han de complir els requisits legals exigibles i han de descriure amb claredat l'activitat a què es refereixen. Per a acceptar les justificacions, s'ha d'acreditar que les despeses han estat efectivament pagades amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.
  • S'han d'incloure tots els documents justificatius de la relació de despeses.

Opció 3

Presentar el model normalitzat del compte justificatiu amb un informe d'auditor d'acord amb l'article 74 del Reglament de la Llei general de subvencions, sempre que:

    a) El compte justificatiu vagi acompanyat d'un informe emès per un auditor de comptes, inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i designat d'acord amb el que preveu l'article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

    b) L'auditor de comptes hagi revisat el compte justificatiu amb l'abast que s'estableix a l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de compte en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l'àmbit del sector públic estatal.

A més de la justificació econòmica, en totes tres opcions, cal presentar la documentació gràfica o digital on s'acrediti que l'entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l'execució del festival subvencionats.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguir-ne les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.