Sol·licitud per a la justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a les programacions anuals d'activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals (2018)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a les programacions anuals d'activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, durant l'any 2018.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria 2018.

Quan es pot demanar

Entre el 2 de gener i el 31 de març de 2019.

Quina documentació cal aportar

Tots els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb signatura digital vàlida.

Es pot escollir una de les opcions següents:

Opció 1

Presentar el model normalitzat del compte justificatiu simplificat, específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Juntament amb:

1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

2) Memòria econòmica justificativa del cost total de l'activitat, amb el contingut establert a l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, la qual ha d'incloure:

  • Justificació del cost total de l'activitat, i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l'import i les dates d'emissió i de pagament: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que han de complir els requisits legals exigibles i han de descriure amb claredat l'activitat a què es refereixen. Per a acceptar la justificació, s'ha d'acreditar que les despeses han estat efectivament pagades amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.
  • Mostra dels justificants de les despeses relacionades a la memòria econòmica que evidenciïn l'aplicació adequada de la subvenció. Com a mínim, ha d'incloure el 10% de les factures relacionades en el compte justificatiu. Aquest 10% ha d'incorporar les factures de més import, sempre que el total sigui igual o superior al 20% de la subvenció concedida o les factures que correspongui fins a arribar a aquest percentatge.

Opció 2

Presentar el model normalitzat del compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, que contindrà:

1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

2) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l'activitat amb el contingut mínim establert a l'article 74.5 del Reglament de la Llei general de subvencions.

3) Informe emès per un auditor o auditora de comptes, designat segons l'article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions i inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que ha de revisar el compte justificatiu amb l'abast que s'estableix a l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

Per a acceptar la justificació, s'ha d'acreditar que les despeses han estat efectivament pagades amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

En totes dues opcions, a més de la justificació econòmica, cal presentar la documentació gràfica o digital que acrediti que l'entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l'execució de les activitats subvencionades.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.