Sol·licitud d'atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona durant l'any 2019, organitzades per entitats culturals sense finalitat de lucre


Què permet

Presentar la documentació requerida per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona durant l'any 2019, organitzades per entitats culturals sense finalitat de lucre.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 201920195120010543 a: https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta l'atorgament de la subvenció, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions que conté l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i reuneixin les condicions següents:

  • Associacions, fundacions i entitats de caràcter cultural sense finalitat de lucre que tinguin domicili social a la demarcació de Barcelona i així consti als seus estatuts. El caràcter cultural de les entitats ha de quedar degudament acreditat als seus estatuts.

En queden excloses:

  • Les associacions de veïns, les associacions i els partits polítics i sindicals, els col·legis professionals i, en general, les entitats que tracten els aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats.
  • Les activitats organitzades per entitats que agrupen altres associacions (federacions, coordinadores, agrupacions...), atès que ja tenen una convocatòria específica.
  • Les administracions públiques.

Quan es pot demanar

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (previst per a la primera setmana de febrer) fins al 27 de març de 2019.

Quina documentació cal aportar

1) Fotocòpia del DNI del / de la sol·licitant.

2) Escriptura de constitució o estatuts de l'entitat.

3) Poders de representació o certificat expedit per la secretaria de l'entitat que acrediti la representació legal del /de la sol·licitant.

4) Fotocòpia del NIF de l'entitat.

5) Memòria de les activitats per a les quals es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 1) on es detalla el període d'execució de les activitats.

6) Pressupost previst de les activitats per a les quals es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 2).

7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

8 Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

10) Declaració en què es manifesta que es disposa, si escau, de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones adscrites a la realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals (annex 4).

11) Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l'entitat (annex 5).

12) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics d'atorgament de les subvencions.

Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya i l'ha de signar el/la sol·licitant. Cal presentar els originals o una còpia autenticada de tots els documents.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la sol·licitud de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.