Justificació de la concessió de subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona durant el 2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona durant l'any 2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria 2019 de les subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona.

Quan es pot presentar

Si l'activitat subvencionada es fa durant el primer semestre del 2019, el període per presentar la justificació serà entre l'1 de setembre i el 30 d'octubre de 2019. Si es fa durant el segon semestre de l'any, el període per presentar la justificació serà entre l'1 de gener i el 28 de febrer del 2020.

Quina documentació cal aportar

El model normalitzat del compte justificatiu simplificat, específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Tots els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb signatura digital vàlida, i ha d'incloure:

1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions d'aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost previst.

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert a l'article 75.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que ha d'incloure:

  • La justificació del cost total de l'activitat, i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • La relació de despeses de l'activitat: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que han de complir els requisits legals exigibles i han de descriure amb claredat l'activitat a què es refereixen.
  • Una mostra dels justificants de les despeses relacionades a la memòria econòmica que evidenciïn l'aplicació adequada de la subvenció. Aquesta mostra ha d'incloure com a mínim el 10% de les factures imputades a la subvenció, les de més import, sempre que el total sigui igual o superior al 20% de la subvenció concedida, o la suma de factures fins a arribar a aquest percentatge.

Per a acceptar les justificacions, cal que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

3) Documents que acreditin l'ús del logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió de l'activitat. (Si la concessió ha estat abans de la realització de l'activitat, és obligatori presentar-los.)

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.