Esmena d'errades o omissions en la justificació de subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que es facin totalment o parcialment a la província de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l'any 2019


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a la justificació de les subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que es facin totalment o parcialment a la província de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l'any 2019.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, organitzadores de cicles i festivals artístics, que hagin rebut un requeriment d'esmena de la justificació de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies naturals a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada al requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.