Justificació de subvencions destinades a finançar programacions anuals d'activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional que es facin a la província de Barcelona durant l'any 2019, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a finançar programacions anuals d'activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional que es facin a la província de Barcelona durant l'any 2019, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria 2019 de les subvencions destinades a finançar programacions anuals d'activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional que es facin a la província de Barcelona.

Quan es pot presentar

Entre el 2 de gener i el 28 de febrer de 2020.

Quina documentació cal aportar

El model normalitzat del compte justificatiu simplificat, específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Tots els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb signatura digital vàlida, i ha d'incloure.

1) La memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

2) La memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat, amb el contingut establert a l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, la qual ha d'incloure:

  • La relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
  • La justificació del cost total de l'activitat, i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • Els documents que acreditin l'ús del logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió de l'activitat. (Si la concessió ha estat abans de la realització de l'activitat, és obligatori presentar-los.)

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguir-ne les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.