Justificació de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació a la província de Barcelona durant el 2019


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació a la demarcació de Barcelona durant el 2019.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes (llevat dels ens locals), que hagin rebut la notificació de concessió de les subvencions de la convocatòria 2019, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència.

Quan es pot presentar

Quan el projecte subvencionat se celebri entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2019, el període de presentació de la justificació és entre el 16 de setembre del 2019 i, com a màxim, el 14 de novembre de 2019.

Quan el projecte subvencionat se celebri entre l'1 d'agost i el 31 de desembre de 2019, el període de presentació de la justificació és entre el 15 de gener del 2020 i, com a màxim, el 31 de març de 2020.

Quina documentació cal aportar

  1.El model normalitzat del compte justificatiu amb un informe d'auditor, d'acord amb l'article 74 del Reglament de la Llei general de subvencions, que ha de contenir:.

   a) Memòria de l'actuació, on constin les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

   b) Memòria econòmica abreujada justificativa de l'activitat subvencionada que contingui:

   • Relació de despeses justificatives del cost total de l'activitat.
   • Relació d'altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, on se n'indiqui l'import i la procedència o, si escau, una declaració que no se n'han percebut d'altres.

   c) Documentació gràfica o digital on s'acrediti que l'entitat beneficiària fa constar la col·laboració de Diputació de Barcelona en l'execució del projecte o l'activitat subvencionada.

  2. L'informe d'un auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, el qual ha de revisar el compte justificatiu d'acord amb el que estableix l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

  Aquest informe auditor ha de fer constar l'import inicial pressupostat i el cost final de l'activitat, fer les comprovacions necessàries per si hi ha hagut desviació entre ambdós imports, comprovar la correcta imputació de la despesa de personal i els costos que se'n derivin amb els límits assenyalats a la base 17. Així mateix, ha de contenir un apartat on s'acrediti que s'ha fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que facin referència a l'activitat subvencionada.

Els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb signatura digital vàlida.

Per a acceptar les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada dins del període d'execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguir-ne les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.