Justificació de subvencions destinades a finançar activitats impulsades a la província de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals o dels seus professionals durant el 2019


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions destinades a finançar activitats impulsades a la província de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals o dels seus professionals durant el 2019.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de subvencions de la convocatòria 2019, destinades a finançar activitats impulsades a la província de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals o dels seus professionals.

Quan es pot presentar

Entre el 2 de gener i el 28 de febrer de 2020.

Quina documentació cal aportar

Tots els documents s'han de presentar en format PDF. Les bases específiques reguladores i el model normalitzat estan disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Opció A

El model normalitzat, que té forma de compte justificatiu simplificat, s'ha de signar amb signatura digital vàlida i ha de contenir els documents següents:

1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions d'aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost previst.

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut que estableix l'article 75.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS), que ha d'incloure:

  • La justificació del cost total de l'activitat i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.

  • Respecte a les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà al beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d'obtenir una evidència raonable que la subvenció s'ha aplicat de manera adequada. La mostra seleccionada estarà formada per totes les factures imputades a la Diputació de Barcelona.

Opció B

El model normalitzat, que té forma de compte justificatiu, i l'informe d'un auditor, que ha de contenir la documentació següent:

1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions d'aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

2) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l'activitat amb el contingut que estableix l'article 74.5 del RLGS.

3) Informe emès per un auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, designat d'acord amb el que preveu l'article 74.2 del RLGS, el qual ha de revisar el compte justificatiu d'acord amb el que estableix a l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

En qualsevol de les dues opcions, per a acceptar les justificacions, cal que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

A més del compte justificatiu, cal aportar la documentació gràfica o digital on s'acrediti l'ús del logotip de la Diputació de Barcelona als materials de difusió de l'activitat (obligatori si la concessió ha estat atorgada abans de realitzar l'activitat).

El representant legal de l'entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En qualsevol moment, la Diputació de Barcelona pot sol·licitar els originals per a poder acarar la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la justificació recollida.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguir-ne les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.