Sol·licitud de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre 2020


Què permet

Presentar la documentació requerida per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional durant el 2020, organitzades per entitats culturals sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202020205120011623 a: https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin de dur a terme l'activitat que fonamenta l'atorgament de la subvenció, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions que conté l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i reuneixin les condicions següents:

    - Associacions, fundacions i entitats de caràcter cultural sense finalitat de lucre que tinguin el domicili social a la demarcació de Barcelona i així consti als seus estatuts. El caràcter cultural de les entitats ha de quedar degudament acreditat als seus estatuts.

En queden excloses:

    - Les associacions de veïns, les associacions i els partits polítics i sindicals, els col·legis professionals i, en general, les entitats que tracten els aspectes culturals de manera secundària en les seves activitats.

    - Les activitats organitzades per entitats que agrupen altres associacions (federacions, coordinadores, agrupacions...), atès que ja tenen una convocatòria específica.

    - Les administracions públiques.

Quan es pot demanar

Des del 26 de febrer fins al 15 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

1) Targeta d'identificació fiscal de l'entitat (NIF).

2) Estatuts de l'entitat.

3) Poders de representació o certificat expedit per la secretaria de l'entitat que acrediti la representació legal del / de la sol·licitant.

4) Inscripció al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

5) Model de sol·licitud degudament emplenat on s'indiqui la data de finalització de les activitats previstes i la documentació que s'adjunta.

6) Memòria de les activitats per a les quals es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 1).

7) Pressupost previst de les activitats per a les quals es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 2).

8 Declaració responsable de reunir els requisits per poder ser beneficiari de la subvenció d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

9) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

10) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

11) Declaració en què es manifesta que es disposa, si escau, de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones adscrites a la realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals (annex 4).

12) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics d'atorgament de les subvencions.

Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i l'ha de signar el/la sol·licitant. Cal presentar els originals o una còpia autenticada de tots els documents.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la sol·licitud de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.