Esmenes a les sol·licituds de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre 2020


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar l'atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional durant el 2020, organitzades per entitats culturals sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, d'entitats culturals sense finalitat de lucre que hagin rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

Durant els deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada al requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.