Tràmit d'audiència del procés de revocació inicial de les subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre 2020


Què permet

Presentar les al·legacions que es considerin oportunes per motivar el fet de no haver justificat adequadament la concessió atorgada en aquesta convocatòria de subvencions i lliurar també la documentació requerida per a l'esmentada justificació.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de revocació inicial de la convocatòria de les subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional durant el 2020 dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona.

Quan es pot presentar

En el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació d'inici del procés de revocació.

Quina documentació cal aportar

  • Un document amb les al·legacions que es considerin oportunes per motivar el fet de no haver justificat adequadament la concessió atorgada en aquesta convocatòria de subvencions.
  • La documentació requerida per la justificació i que està disponible a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada al requeriment..

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.