Esmenes a les sol·licituds de subvencions per a orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable per al 2020


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra i cobles simfòniques estables i professionals que tinguin la seu social a la província de Barcelona (excepte Barcelona ciutat) durant el 2020.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que gestionen orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques estables i professionals, que hagin rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

El RD 537/2020, de 22 de maig, que aprova la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma, disposa la represa o reinici, si fos el cas, dels terminis administratius suspesos en aplicació del RD 463/2020, de 14 de març, amb efectes a partir del proper dia 1 de juny de 2020.

Igualment, pel que fa la possible impugnació dels actes administratius, es disposa l’aixecament de la suspensió dels terminis processals amb efectes a partir del dia 4 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada al requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.