Sol·licitud de convocatòria de subvencions per a festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural 2020

Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals, la literatura o l'arquitectura que es facin totalment o parcialment a la província de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant el 2020.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202020205120011733 a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que organitzin cicles o festivals artístics que es desenvolupin totalment o parcialment a la província de Barcelona, compleixin els criteris especificats a la base 2 de la convocatòria i no estiguin afectades per cap de les prohibicions que conté l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan es pot demanar

Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al 25 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

1) Model de sol·licitud normalitzat.

2) Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

3) En cas d'associacions o fundacions, inscripció registral de l'entitat. En cas d'empreses, inscripció mercantil.

4) Fotocòpia del NIF de l'entitat.

5) Escriptura o document privat de constitució o adaptació, incloent-hi els estatuts o el document on consti el darrer objecte social.

6) Poders de representació o certificat expedit per la secretaria de l'entitat que acrediti la representació legal de l'entitat que ho sol·licita.

7) Memòria del cicle o festival per al qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 1).

8) Pressupost previst per al cicle o festival per al qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 2).

9) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

10) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

11) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat, i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

12) Declaració responsable de protecció de menors segons la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, d'acord amb el model normalitzat (annex 4).

13) Si se sol·licita una subvenció per un import superior als 10.000 €, declaració relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració de l'entitat, en compliment del que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (annex 5).

14) Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l'entitat, d'acord amb el model normalitzat (annex 6).

15) Document de compromís de l'ajuntament o ajuntaments dels municipis on se celebra el cicle o festival on s'expliqui quina és la seva col·laboració, degudament signat pel representant legal de l'ajuntament, d'acord amb l'annex del model normalitzat per als ens locals.

16) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics d'atorgament de les subvencions, com programes de mà o el cartell del cicle o festival del 2020, si ja se'n disposa, o de l'any anterior, i memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini del cicle o festival, si se'n disposa.

Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i l'ha de signar el sol·licitant. Cal presentar els originals o una còpia autenticada de tots els documents.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (IdCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.