Justificació de subvencions per a festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural 2020

Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que es facin totalment o parcialment a la província de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant el 2020.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics per al 2020.

Quan es pot presentar

Si el cicle o festival subvencionat se celebra entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2020, el període de presentació de la justificació serà entre el 14 de setembre i, com a màxim, el 12 de novembre de 2020.

Si el cicle o festival subvencionat se celebra entre l'1 d'agost i el 31 de desembre de 2020, el període de presentació de la justificació serà entre el 18 de gener i, com a màxim, el 18 de març de 2021.

Quina documentació cal aportar

Els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb signatura digital vàlida.

S'han previst dues opcions per a justificar les subvencions.

Opció 1:

Presentar el model normalitzat del compte justificatiu simplificat específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions, juntament amb:

1) La memòria de les activitats fetes, resultats obtinguts i desviacions respecte al pressupost previst.

2) La memòria econòmica justificativa del cost total de l'activitat, segons el que estableix l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, la qual ha d'incloure:

  • La relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
  • La justificació del cost total de l'activitat, i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • El centre gestor requerirà al beneficiari els justificants de les despeses relacionades a la memòria econòmica imputades a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona.

Opció 2:

Presentar el model normalitzat del compte justificatiu amb l'informe d'un auditor d'acord amb l'article 74 del Reglament de la Llei general de subvencions, sempre que:

    a) El compte justificatiu vagi acompanyat d'un informe emès per un auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i designat d'acord amb l'article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

    b) L'auditor de comptes, que haurà d'estar inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, hagi revisat el compte justificatiu amb l'abast que s'estableix a l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

Per a acceptar les justificacions, en totes dues opcions, cal que la despesa correspongui a una activitat realitzada dins del període d'execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada abans de finalitzar el període de justificació.

A més del compte justificatiu, en totes dues opcions, cal aportar la documentació gràfica o digital que acrediti que l'entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l'execució del cicle o festival subvencionat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.