Sol·licitud de convocatòria de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per federacions 2020

Què permet

Sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional que es facin a la demarcació de Barcelona durant el 2020, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202020205120011743 a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin de dur a terme l’activitat que fonamenta l'atorgament de la subvenció, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions que conté l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i reuneixin les condicions següents:

  • Ser federacions i coordinadores legalment constituïdes, sense ànim de lucre i de caràcter cultural. S’entén per federació la unió d’associacions d’acord amb el que estableix l’article 321.6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. El caràcter cultural de les entitats ha de quedar acreditat als seus estatuts.
  • Tenir el domicili social a la província de Barcelona, i que així consti en els seus estatuts, o bé tenir el domicili social fora de la província de Barcelona sempre que les entitats associades de les comarques barcelonines representin com a mínim el 50 % de la seva totalitat.

En queden excloses:

  • Les federacions i coordinadores d’entitats que tracten de forma secundària els aspectes culturals.
  • Les confederacions, enteses com a entitats de tercer nivell en què s’associen i s’organitzen les federacions.

Quan es pot demanar

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fins a transcorreguts 10 dies hàbils.

El RD 537/2020, de 22 de maig, que aprova la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma, disposa la represa o reinici, si fos el cas, dels terminis administratius suspesos en aplicació del RD 463/2020, de 14 de març, amb efectes a partir del proper dia 1 de juny de 2020.

Igualment, pel que fa la possible impugnació dels actes administratius, es disposa l’aixecament de la suspensió dels terminis processals amb efectes a partir del dia 4 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

1) Estatuts de l’entitat.

2) Poders de representació o certificat expedit per la secretaria de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.

3) Fotocòpia del NIF de l’entitat.

4) Memòria del projecte/activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (annex 1).

5) Pressupost previst del projecte per al qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (annex 2).

6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat (annex 3).

7) Declaració de compromís del compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (annex 3).

8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat, i compromís de comunicar els que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat (annex 3).

9) Declaració en què es manifesta que es disposa, si escau, dels certificats legalment establerts per a acreditar que les persones adscrites a la realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals (annex 4).

10) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics d’atorgament de les subvencions.

Aquesta documentació la podeu presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, i el model de sol·licitud i els annexos els heu de presentar en un únic document que el representant legal de l’entitat ha de signar electrònicament.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.