Justificació de les subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per federacions 2020

Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions destinades a finançar activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional que es facin a la província de Barcelona durant l’any 2020, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de les subvencions de la convocatòria 2020 destinades a finançar activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional que es facin a la província de Barcelona.

Quan es pot presentar

Del 2 de gener al 28 de febrer de 2021.

Quina documentació cal aportar

El model normalitzat del compte justificatiu simplificat, específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Tots els documents els heu de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat l’heu de signar amb signatura digital vàlida, i ha d'incloure:

1) La memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

2) La memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, amb el contingut establert a l’article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, la qual ha d'incloure:

  • La relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
  • La justificació del cost total de l'activitat, i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • Per a les concessions superiors a 3.000 €, totes les factures imputades a la Diputació de Barcelona. Per a les concessions inferiors o iguals a 3.000 €, no caldrà presentar cap justificant de despesa.
  • Els documents que acreditin l’ús del logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió de l’activitat. (Si la concessió ha estat abans de la realització de l’activitat, és obligatori presentar-los.)

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.