Sol·licitud de convocatòria de subvencions per a fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural. 2020


Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals de referència d'especial interès organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema o les arts visuals i que tenen el seu àmbit d'actuació a la província de Barcelona (excepte si es desenvolupa majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant el 2020.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202020205120011823 a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que organitzen fires, mostres, mercats o festivals artístics en els municipis de la província de Barcelona (excepte si es fa majoritàriament a la ciutat de Barcelona) que acompleixin els criteris especificats a la base 2 de la convocatòria i que no estiguin afectades per cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan es pot demanar

Des de l'endemà de la publicació de l’extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), fins transcorreguts 10 dies hàbils.

El RD 537/2020, de 22 de maig, que aprova la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma, disposa la represa o reinici, si fos el cas, dels terminis administratius suspesos en aplicació del RD 463/2020, de 14 de març, amb efectes a partir del proper dia 1 de juny de 2020.

Igualment, pel que fa la possible impugnació dels actes administratius, es disposa l’aixecament de la suspensió dels terminis processals amb efectes a partir del dia 4 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

1) Model de sol·licitud normalitzat.

2) Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

3) En cas d'associacions o fundacions, inscripció registral de l'entitat. En cas d'empreses, inscripció mercantil de l'entitat.

4) Fotocòpia del NIF de l'entitat.

5) Escriptura o document privat de constitució o adaptació, incloent-hi estatuts o el document que inclogui el darrer objecte social.

6) Poders de representació o certificat expedit per la secretaria de l'entitat que acrediti la representació legal de l'entitat que ho sol·licita.

7) Memòria de la fira, mostra, mercat o festival artístic per al qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 1).

8) Pressupost previst per a la fira, mostra, mercat o festival artístic pe qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 2).

9) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

10) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

11) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat, i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

12) Declaració responsable de protecció de menors segons la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, d'acord amb el model normalitzat (annex 4).

13) Si sol·liciteu una subvenció per un import superior als 10.000 €, declaració relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració de l'entitat, en compliment del que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (annex 5).

14) Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l'entitat, d'acord amb el model normalitzat (annex 6).

15) Compromís de l'ajuntament o ajuntaments del municipi o municipis on se celebra la fira, mostra, mercat o festival artístic que explica quina és la seva col·laboració, degudament signat pel representant legal de l'ajuntament, d'acord amb l'annex del model normalitzat per als ens locals.

16) Altres documents que acrediten els elements de valoració previstos als criteris específics d'atorgament de les subvencions, com programes de mà o cartells de la fira, mostra, mercat o festival artístic del 2020, si ja en disposeu, o de l'any anterior, i memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini de la fira, mostra, mercat o festival artístic, si en disposeu.

Aquesta documentació la podeu presentar en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i l'ha de signar el sol·licitant. Cal presentar els originals o una còpia autenticada de tots els documents.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.