Acceptació de subvencions per a fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural durant el 2020


Què permet

Formalitzar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals de referència d'especial interès que tenen el seu àmbit d'actuació a la província de Barcelona (excepte si es desenvolupen majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant el 2020.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202020205120011823 a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

L'acceptació de la subvenció és un requisit indispensable per a accedir a l’avançament d’un pagament per bestreta del 50 % de la subvenció concedida.

Qui ho pot presentar

Les entitats que hagin rebut la notificació de la concessió de la subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de subvencions per a fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural durant el 2020.

Quan es pot presentar

En el termini màxim d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

Quina documentació cal aportar

El model d’acceptació normalitzat degudament signat electrònicament pel representant legal.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.