Justificació de subvencions per a fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural durant el 2020


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació a la demarcació de Barcelona durant el 2020.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes (llevat dels ens locals), que hagin rebut la notificació de concessió de les subvencions de la convocatòria 2020 destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència.

Quan es pot presentar

Quan el projecte subvencionat es celebri o s’hagués previst celebrar entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020, la justificació s’haurà de presentar, com a màxim, el 15 d’octubre del 2020.

Quan el projecte subvencionat es celebri o s’hagués previst celebrar entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2020, la justificació s’haurà de presentar, com a màxim, el 31 de març del 2021.

Quina documentació cal aportar

El compte justificatiu i un informe emès per un auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que preveu l’article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvenciones. L’auditor de comptes haurà de revisar el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada abans que finalitzi el període de justificació.

A més del compte justificatiu, d’acord amb la base 27, cal aportar la documentació gràfica o digital que acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució de la fira, mostra, mercat o festival artístic subvencionat.

Les justificacions s’han de presentar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.