Justificació voluntària de les subvencions destinades a finançar activitats impulsades a la província de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el 2020


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar voluntàriament les subvencions destinades a finançar activitats impulsades a la província de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el 2020.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de subvencions de la convocatòria 2020 destinades a finançar activitats impulsades a la província de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals i hagin dut a terme les activitats objecte de subvenció.

Quan es pot presentar

Entre el 15 d’octubre i el 30 de novembre de 2020.

Quina documentació cal aportar

Les bases específiques reguladores i el model normalitzat estan disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Opció A

El model normalitzat, que té forma de compte justificatiu simplificat, que s'ha de signar amb signatura digital vàlida i ha de contenir els documents següents:

1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions d'aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost previst.

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat que, segons l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvenciones, ha de contenir:

 • Justificació del cost total de l’activitat, amb indicació de si ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.
 • Documents justificatius (factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa). Aquests documents han de reunir tots els requisits legals exigibles i s’hi ha de descriure amb claredat l’activitat a què es refereixen.
 • Per a les concessions superiors a 3.000 € l’entitat beneficiaria haurà de presentar totes les factures de despesa de l’activitat o projecte subvencionat imputades a la Diputació de Barcelona. En el cas de concessions inferiors o iguals a 3.000 €, no cal presentar cap justificant de despesa.

Opció B

Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditori, que ha d’incloure:

  a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions d’aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost previst.

  b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat, que, segons l’article 74.5 del Reglament de la Llei general de subvencions, ha de contenir com a mínim un estat representatiu de la totalitat de les despeses i dels ingressos de les activitats subvencionades, degudament agrupats, amb indicació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions produïdes.

  c) Informe emès per un auditor de comptes designat d’acord amb el que preveu l’article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions. L’auditor de comptes, que ha d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

En totes dues opcions:

 • Per a acceptar les justificacions, la despesa ha de correspondre a una activitat duta a terme dins del període d’execució establert a la base 4 i ha d’estar efectivament pagada abans que finalitzi el període de justificació.
 • S’ha de presentar documentació gràfica o digital que acrediti l’ús del logotip de la Diputació de Barcelona als materials de difusió de l’activitat. Aquesta documentació és obligatòria en el cas que la concessió hagi estat atorgada abans de dur a terme l’activitat.
 • Tots els documents s'han de presentar en format PDF.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.