Esmena d’errades o omissions en la justificació de subvencions destinades a finançar activitats impulsades a la província de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el 2020


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a justificar les subvencions destinades a finançar activitats impulsades a la província de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el 2020.

Qui ho pot presentar

Les entitats privades, sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes i que integrin la representativitat del seu sector cultural a Catalunya, i/o representin globalment els professionals dels diferents sectors de la cultura, que hagin rebut un requeriment d'esmena de la justificació de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies naturals a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d'esmena de la justificació de la subvenció, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.