Sol·licitud de subvencions per a programacions artístiques estables dels espais escènics municipals. 2020

Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a impulsar la recuperació de les programacions artístiques professionals i estables municipals dels espais escènics adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre del 2020.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202020205120012023 a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals, que compleixin els criteris especificats a la base 2 de la convocatòria i que no estiguin afectades per cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan es pot demanar

Entre el 9 i el 23 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Quina documentació cal aportar

1) Model de sol·licitud normalitzat, que contindrà:

  a. Nom i aforament del/s espai/s escènic/s municipal/s.

  b. Programació professional estable del darrer quadrimestre del 2020 (annex 1).

  c. Pressupost de despeses previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 2).

  d. Pressupost d’ingressos previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

  e. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el model normalitzat (annex 4).

  f. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 4).

  g. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat, i compromís de comunicar els que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat (annex 4).

  h. Declaració responsable de protecció de menors segons la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, d'acord amb el model normalitzat (annex 5).

  i. Si sol·liciteu una subvenció per un import superior als 10.000 €, declaració relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració de l'entitat, en compliment del que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (annex 6).

  j. Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l'entitat, d'acord amb el model normalitzat (annex 7).

2) Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

3) En cas d'associacions o fundacions, inscripció registral de l'entitat. En cas d'empreses, inscripció mercantil de l'entitat.

4) Fotocòpia del NIF de l'entitat.

5) Escriptura o document privat de constitució o adaptació, incloent-hi els estatuts o el document que inclogui el darrer objecte social.

6) Poders de representació o certificat expedit per la secretaria de l'entitat que acrediti la representació legal de l'entitat que ho sol·licita.

7) Elements de difusió de la programació del 2020, si se’n disposa.

Aquesta documentació la podeu presentar en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i l'ha de signar el sol·licitant.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.