Esmenes d’errades o omissions en la justificació de subvencions per a programacions artístiques estables dels espais escènics municipals. 2020


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a justificar les subvencions destinades a impulsar la recuperació de les programacions artístiques professionals i estables municipals dels espais escènics adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre del 2020.

Qui ho pot presentar

Les entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals, que hagin rebut un requeriment per esmenar la justificació de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies naturals a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada al requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.