Justificació de subvencions d’impuls de les programacions artístiques estables amb motiu de les mesures derivades de la COVID-19 - 2021


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions destinades a impulsar les programacions artístiques estables municipals dels ens locals adherits al protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, que s’han vist afectades per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19 durant el primer semestre de 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals, que hagin rebut una concessió de subvenció destinada a impulsar les programacions artístiques estables municipals dels ens locals adherits al protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona durant el primer semestre de 2021.

Quan es pot presentar

Entre el 15 de juliol i el 15 de novembre de 2021.

Quina documentació cal aportar

El compte justificatiu simplificat, que ha de contenir:

    a) Relació de totes les funcions professionals programades durant el primer semestre del 2021, en la qual consti l’aforament total de la sala o espai i el nombre total d’espectadors que hi han assistit (presencials i no presencials; en aquest darrer cas, si es disposa de les dades).

    b) Relació classificada de les despeses amb identificació del concepte de la despesa, del creditor i del document, de l’import de la factura, la data d’emissió, la data de pagament i el percentatge imputat a la subvenció.

    c) Relació dels ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

Per a acceptar les justificacions, cal que la despesa correspongui a una activitat realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada abans que finalitzi el període de justificació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.