Esmenes d’errades o omissions en la justificació de subvencions d’impuls de les programacions artístiques estables amb motiu de les mesures derivades de la COVID-19 - 2021


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a justificar les subvencions destinades a impulsar les programacions artístiques estables municipals dels ens locals adherits al protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, que s’han vist afectades per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19 durant el primer semestre de 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals, que hagin rebut un requeriment per a esmenar la justificació de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies naturals a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.