Esmena d’errades o omissions en la justificació de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre 2021


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a la justificació de les subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional dutes a terme dins de la demarcació de Barcelona durant el 2021, organitzades per entitats culturals sense finalitat de lucre.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, organitzadores d'activitats de cultura popular i tradicional, que hagin rebut un requeriment d'esmena de la justificació de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies naturals a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.