Sol·licitud de subvencions a entitats representatives dels diferents sectors culturals per a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona durant el 2021


Què permet

Presentar la documentació requerida per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades a la demarcació de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el 2021.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202120215120012623 i al model normalitzat a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les entitats privades, sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, inscrites al registre públic corresponent, i que aglutinin la representativitat d’un dels sectors culturals i/o dels seus professionals.

Quan es pot demanar

Del 3 al 22 de juny de 2021.

Quina documentació cal aportar

1) Model de sol·licitud degudament emplenat, en què s’indiqui la documentació que s’adjunta.

2) Poders de representació o certificat expedit per la secretaria de l’entitat que acrediti la representació legal del sol·licitant.

3) Targeta d'identificació fiscal de l’entitat (NIF).*.

4) Estatuts de l’entitat.*

5) Inscripció registral de l’entitat.*

*Els documents 3, 4, i 5 no caldrà entregar-los en el cas que ja hagin estat lliurats a la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 2018, 2019 o 2020 i continuïn vigents. En aquest cas, caldrà indicar-ho en l’apartat habilitat a aquest efecte del model de sol·licitud esmentat.

Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.