Acceptació de subvencions a entitats representatives dels diferents sectors culturals per a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona durant el 2021


Què permet

Presentar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a activitats impulsades a la demarcació de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el 2021.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202120215120012623 i al model normalitzat a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

L'acceptació de la subvenció és un requisit indispensable per a accedir a l’avançament del pagament del 50 % de la subvenció concedida.

Qui ho pot presentar

Les entitats que estiguin incloses a la publicació en el BOPB de la concessió de la subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de subvencions per a activitats impulsades a la província de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el 2021.

Quan es pot presentar

En el termini màxim d’un mes a comptar de la publicació de la concessió en el BOPB.

Quina documentació cal aportar

El model d’acceptació normalitzat degudament signat electrònicament pel representant legal.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.