Justificació de subvencions per a orquestres simfòniques o de cambra de caire professional i estable per al 2022

Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra estables i professionals que tinguin la seu social a la província de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la concessió de la convocatòria 2022 de les subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra estables i professionals.

Quan es pot presentar

Entre el 15 de setembre de 2022 i el 16 de novembre de 2022.

Quina documentació cal aportar

Els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb signatura digital vàlida.

El model normalitzat del compte justificatiu simplificat, específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

S'han previst dues opcions per a justificar les subvencions:

Opció 1:

Per a subvencions inferiors o iguals a 20.000 euros, cal presentar un compte justificatiu simplificat, que ha d'incloure:

1) La memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

2) La memòria econòmica justificativa del cost total de l'activitat, segons el que estableix l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, la qual ha d'incloure:

  • La relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
  • La justificació del cost total de l'activitat, i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • Respecte a les despeses imputades en el compte justificatiu simplificat, el beneficiari haurà d’adjuntar una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció.

Opció 2:

Per a qualsevol subvenció concedida independentment de l'import, cal presentar el compte justificatiu amb un informe d’auditor d'acord amb l'article 74 del Reglament de la Llei general de subvencions, sempre que:

    a) El compte justificatiu vagi acompanyat d'un informe emès per un auditor de comptes, inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i designat d'acord amb l'article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

    b) L’auditor de comptes, que ha d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, hagi revisat el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

Per a acceptar les justificacions, en totes dues opcions, cal que la despesa correspongui a una activitat realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

A més del compte justificatiu, en totes dues opcions, cal aportar la documentació gràfica o digital que acredita que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del cicle o festival subvencionat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.